Situace na trhu v době zahájení kampaně

V ČR byla velmi nízká průměrná roční spotřeba sladkovodních ryb i ryb celkem. Na trhu dominovaly dovezené mořské ryby. Z celkové roční spotřeby více než 5,5 kg rybího masa na jednoho obyvatele představovaly mořské druhy více než 4 kg a 1,29 kg tvořilo maso ze sladkovodních tuzemských ryb.

Jak vyplývalo z  analýz tržního prostředí, zákazníci nebyli v dostatečné míře, vhodnými metodami a médii informováni o nabídce, kvalitě, chuťových a dietetických vlastnostech výrobků ze sladkovodních ryb. Poptávka po živých rybách a široké paletě polotovarů a hotových výrobků ze sladkovodních ryb nebyla taková, aby mohly zpracovatelské podniky ve větším rozsahu uplatnit výhody výroby ve velkých objemech. Z hlediska pestré a vyvážené stravy obyvatelstva bylo nanejvýš žádoucí posílit spotřebu ryb v ČR. Cílem bylo povzbudit poptávku, navíc rovnoměrněji rozloženou v průběhu roku, což by umožnilo využít rozsáhlých zkušeností s chovem ryb, především kapra, a zajistilo lepší využití zpracovatelských kapacit. Produkční rybářství České republiky stabilně dodávalo přibližně 20 tisíc tun tržních ryb ročně. Problémem sektoru produkčního rybářství byla jeho nízká ziskovost. Ta pramenila ze stále rostoucích cen vstupů do odvětví, respektování legislativních požadavků na jedné straně a stagnující poptávkou po produktech sladkovodní akvakultury na straně druhé. Nedostatečná a nerovnoměrná poptávka po rybách a výrobcích z nich neumožňovala producentům lépe využít investice, které vložili do rybochovných a zpracovatelských kapacit. Poptávka se soustředila na kapra, jehož produkce je dána charakterem rybníků a vhodností vodního prostředí pro jeho chov. Silnou stránkou domácích chovů je vysoká kvalita rybího masa. Standard kvality a produkční metody respektující přírodní prostředí, kterými je standard dosahován, se blíží stupni organického produktu.

Zpracovatelské kapacity byly a jsou v České republice dostatečné. Převážná část výroben zpracovává relativně malé objemy domácích sladkovodních ryb. Zpracovatelé tak ve svých provozovnách zpracovávají i dovezené mořské ryby, čímž si zlepšují svou celkovou ekonomickou bilanci.

V České republice neexistovala a nadále neexistuje speciální obchodní síť plně zaměřená jen na ryby. Tuzemské sladkovodní ryby a rybí výrobky jsou spotřebiteli nabízeny v rámci stávající obchodní sítě. Málo byl rozvinutý i prodej ryb přímo na farmách. V souvislosti s vánočními zvyky a tradicemi se každoročně před Vánocemi vytváří na přechodnou dobu stánková tradiční obchodní síť zaměřená na prodej živých kaprů. Sladkovodní ryby a rybí výrobky nejsou příliš často nabízeny ani v restauracích či závodních kuchyních. Přes téměř celoročně existující nabídku je obchod s rybami soustředěn především na konec roku, kdy trh absorbuje kolem 70 % celoroční domácí spotřeby.

V roce 2008 byla vytvořena nová značka RYBA DOMÁCÍ, která zastřešovala sladkovodní ryby, (mezi něž však nebyly zahrnuty sladkovodní ryby dovážené z jiných světadílů např. pangas, sumeček a další).

Rozdělení kampaní

Hodnota projektu byla 150 milionů korun. Zdá se to hodně, ale je třeba si uvědomit, že projekt trval čtyři roky a v každém roce proběhly tři tematické kampaně (jaro - velikonoce, letní grilování a podzimní výlovy). Záměrně bylo vynecháno předvánoční období, kdy se ryby tradičně nakupují. Cílem kampaní bylo rozprostření spotřeby sladkovodních ryb do celého roku.